O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza nr I w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 10/6 zawiadamia na podstawie art. 867 kpc w związku z art. 10136§1 kpc, że w dniu 04.12.2020r o godz. 10.15 na terenie niżej wskazanych nieruchomości tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej i Małgorzaty na działkach nr 885/69, 886/69, 887/69 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
– nieruchomości zapisanej w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach księdze wieczystej nr GL1T/00075930/3 składającej się z działki nr 885/69 (o powierzchni 0,0603 ha tj. 603 m2) oraz 886/69 (o powierzchni 0,0293 ha tj. 293 m2) położonej w Tarnowskich Górach, przy ul. Małgorzaty;
– nieruchomości zapisanej w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach księdze wieczystej nr GL1T/00083434/5 składającej się z działki 887/69 (o powierzchni 0,0288 ha tj. 288 m2) położonej w Tarnowskich Górach, przy ul. Gliwickiej.
Dane ewidencyjne ww. nieruchomości: jedn. ewidencyjna 241304_1, Tarnowskie Góry, obręb ewidencyjny 241304_1.0004, Tarnowskie Góry, jedn. rejestrowa G6022; G5918, pozycja kartoteki budynku 247801_1.0007.G2517.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww. nieruchomości położone są w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową w tym rzemiosła (6S-MNUII). Nieruchomości stanowią własność dłużnika Wojciecha Topolskiego.
Nieruchomości oszacowane są na kwotę: 224.330,00 zł.
(w tym nieruchomość GL1T/00075930/3- 171.224,00 zł, a nieruchomość GL1T/00083434/5- 53.106,00 zł)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 168.247,50 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 22.433,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 03.12.2020r w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto Komornika: ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322.

pobierz pełną treść obwieszczenia PDF