O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza nr I w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 10/6 zawiadamia na podstawie art. 867 kpc w związku z art. 10136§1 kpc, że w dniu 27.11.2020r o godz. 09.15 na terenie wskazanej poniżej nieruchomości tj. na działce nr 1133/8 w Piekarach Śląskich, między ulicami dr Janusza Daaba, a ul. Brynicką odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

niezabudowanej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1T/00034890/1. Właścicielami nieruchomości są dłużnicy Marek Flak oraz Julia Flak. Nieruchomość położona jest w woj. śląskim, gminie m. Piekary Śląskie, miejscowości Piekary Śląskie, między ulicami dr Janusza Daaba, a ul. Brynicką, obrębie 0001 Kozłowa Góra, obrębie ewidencyjnym 247101_1.0001, Kozłowa Góra, jednostka rejestrowa G.1123. Na nieruchomość składa się z działka ewidencyjna nr 1133/8, o powierzchni 0,1000 ha, tj. 1000 m2. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomoœść posiada możliwy dostęp do pełnego podstawowego uzbrojenia terenu, tj. W, E, G, K. Media są poprowadzone zarówno w drodze graniczącej po zachodniej części z działką jak i drodze oddalonej o 40 metrów biegnącej na południe od nieruchomości. Nieruchomość nie posiada bezpoœśredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd do nieruchomoœści odbywa się z ulicy Janusza Daaba ok. 40 metrów drogą wewnętrzną przez działkę 1137/8 (która stanowi drogę wewnętrzną ale nie jest drogą publiczną).
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 144.460,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 108.345,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 14.446,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 26.11.2020r w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto Komornika: ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322.

pobierz pełną treść obwieszczenia PDF