O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza nr I w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.12.2020r o godz. 09.30 w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach w sprawie dłużnika Tadeusz Psiuk odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
– nieruchomości zapisanej w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach księdze wieczystej o numerze GL1T/00046418/6, o powierzchni 2.747,00 m² i zlokalizowanej przy ul. Korczaka w Tarnowskich Górach. Na ww. nieruchomość składa się działka nr 4918/124, na której posadowiono budynek Hotelu Olimpijskiego oznaczony numerem 23 oraz budynek jednorodzinny oznaczony numerem 23a. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren opisywanej nieruchomość oznaczono symbolem 6S-UP,UKI tj. teren zabudowy usługowej-usługi publiczne i komercyjne, a w niewielkim fragmencie symbolem 1S-US tj. tereny sportu i rekreacji.
oraz
– prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry zapisanej w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach księdze wieczystej o numerze GL1T/00045016/1, o powierzchni 493,00 m², zlokalizowanej przy ul. Korczaka w Tarnowskich Górach. Na ww. nieruchomość składa się działka nr 4917/124, która jest wykorzystywana jako droga dojazdowa do ww. hotelu. Prawo użytkowania wieczystego ustanowiono do dnia 14.11.2094r.
Nieruchomość i prawo użytkowania wieczystego oszacowane są na kwotę: 2.441.000,00 zł. (w tym 2.383.000,00 zł to wartość prawa własności nieruchomości, a 58.000,00 zł to wartość ww. prawa)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1.830.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 244.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 10.12.2020r w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto:
ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322

pobierz pełną treść obwieszczenia PDF