O B W I E S Z C Z E N I E

pobierz pełną treść PDF

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza nr I w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.09.2020r o godz. 13:45 w sali nr 21 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
– nieruchomości zapisanej w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach księdze wieczystej onumerze GL1T/00046418/6, o powierzchni 2.747,00 m² i zlokalizowanej przy ul. Korczaka w Tarnowskich Górach. Na ww. nieruchomość składa się działka nr 4918/124, na której posadowiono budynek Hotelu
Olimpijskiego oznaczony numerem 23 oraz budynek jednorodzinny oznaczony numerem 23a. Wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren opisywanej nieruchomość oznaczono symbolem6S-UP,UKI tj. teren zabudowy usługowej-usługi publiczne i komercyjne, a w niewielkim fragmencie symbolem 1S-US tj. tereny sportu i rekreacji. oraz – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach księdze wieczystej o numerze GL1T/00045016/1, o powierzchni 493,00 m²,
zlokalizowanej przy ul. Korczaka w Tarnowskich Górach. Na ww. nieruchomość składa się działka nr 4917/124, która jest wykorzystywana jako droga dojazdowa do ww. hotelu. Prawo użytkowania wieczystego ustanowiono do dnia 14.11.2094r.
Nieruchomość zapisana w kw nr GL1T/00046418/6 stanowi własność Tadeusza Psiuk.
Nieruchomość zapisana w kw nr GL1T/00045016/1 stanowi własność Gminy Tarnowskie Góry, a prawoużytkowania wieczystego tej nieruchomości ustanowione zostało na rzecz Tadeusza Psiuk.Nieruchomość i prawo użytkowania wieczystego oszacowane są na kwotę: 2.441.000,00 zł. (w tym 2.383.000,00 zł to wartość prawa własności nieruchomości, a 58.000,00 zł to wartość ww. prawa) Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1.830.750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 244.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 24.09.2020r w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto: ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322
Nieruchomości można oglądać w dniu 16.09.2020r w godz. 15.30-16.00 oraz w dniu 22.09.2020r w godz. 10.00-10.30. O planowanym udziale w wizji należy powiadomić, także telefonicznie, komornika. Akta sprawy można przeglądać w ciągu trzech dni bezpośrednio poprzedzających termin licytacji w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Operat szacunkowy ww. nieruchomości do wglądu w kancelarii komornika w każdy piątek w godzinach 10.00-14.00 lub po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem 504 207 582 lub 570 750 931. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniuwłasności.
Komornik Sądowy
Tomasz Adamski