O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza nr I w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.08.2020r o godz. 10.00 w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość zapisanych w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Księdze Wieczystej nr GL1T/00086137/4. Ww. grunt położony jest w Tarnowskich Górach, przy ul. Zagórskiej 167 i stanowi własność Skarbu Państwa. Użytkownikiem wieczystym jest dłużnik Real Estate Management Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu. Prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione do 05.12.2089r. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, grunt objęty licytacją położony jest na terenach pełniących funkcję oraz oznaczonych jako 1S.PUII- tereny produkcyjno-usługowe.

Prawo użytkowania wieczystego i prawo własności budynku oszacowana są na kwotę: 1 381 659,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1 036 244,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 138 165,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 20.08.2020r w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto:
ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322.

Więcej informacji w załączonym obwieszczeniu