O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.01.2019r o godz. 14.00 w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym (stodoła wraz z przybudówką), położonej w woj. śląskim, powiecie tarnogórskim, gminie Zbrosławice, obrębie 241309_2.0016 Świętoszowice, jednostka rejestrowa G387, miejscowości Świętoszowice, w rejonie ul. Dolnej. Nieruchomość obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 20 (na działce wzniesiony został budynek stodoły wraz z przybudówką) i 21 (działka niezabudowana). Działka nr 20 w południowo- zachodnim narożniku graniczy z działką oznaczoną numerem 22. Działka nr 22 zabudowana jest m.in. budynkiem mieszkalnym, który swym wschodnim krańcem nachodzi na teren działki nr 20.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika Teresa Kalla i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach nr GL1T/00062832/2. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar, na którym znajduje się nieruchomość jest oznaczony jako:
Działka nr 20 o powierzchni 16.320,00 m kw: R- tereny upraw rolniczych (powierzchnia 14.750,00 m kw), RZ- tereny łąk i pastwisk w ramach ekologicznego systemu terenów otwartych (powierzchnia 1.440,00 m kw), MNU- tereny mieszkalnictwa (powierzchnia 130,00 mkw)
Działka nr 21 o powierzchni 590,00 m kw: R- tereny upraw rolniczych (powierzchnia 590,00 m kw).
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 94.362,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 70.771,50 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 9.436,20zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto:
ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322.

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu